Акции

   V                          Vi                      F

         plitka